Preču pārdošanas un piegādes noteikumi interneta veikalā MammySHOP.LV

Datu aizsardzības atruna

MAMMYBOX SIA ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar pirkumu interneta veikalā www.mammyshop.lv, rēķina izrakstīšanai un pirkuma piegādes nodrošināšanai, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot sūtījuma piegādei nepieciešamo informāciju kurjerpastiem (SIA DPD Latvija; OMNIVA SIA; TNT Latvia SIA), ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs Mammybox SIA, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs.
1.2.Pēc Pircēja apstiprināšanas (iepazÄ«Å¡anās ar Noteikumiem un paziņojuma „PiekrÄ«tu lietoÅ¡anas noteikumiem" atzÄ«mēšanas ar Ä·eksÄ«ti), Å¡ie Preču iegādes un pārdoÅ¡anas noteikumi (turpmāk tekstā saukti par Noteikumiem) kļūst par juridiski saistoÅ¡u dokumentu, kurā ir norādÄ«tas Pircēja un Pārdevēja tiesÄ«bas un pienākumi, Preču iegādes un apmaksas, preču piegādes un atgrieÅ¡anas noteikumi un nosacÄ«jumi, puÅ¡u atbildÄ«ba un citi noteikumi, kuri ir saistÄ«ti ar preču iegādi un pārdoÅ¡anu interneta veikalā Mammyshop.lv 
1.3. Pārdevējs patur sev tiesības jebkurā laikā veikt šo Noteikumu labošanu vai korekcijas. Jebkuri Noteikumu labojumi attieksies uz pasūtījumiem, kuri ir veikti pēc šiem Noteikumiem.

2. Pirkuma un pārdošanas līguma spēkā esamība

2.1. LÄ«gums Pircēja un Pārdevēja starpā tiks uzskatÄ«ts par parakstÄ«tu no brīža, kad Pircējs bÅ«s izvēlējies preces, ievietojis preces iepirkumu grozā  un apstiprinājis (atzÄ«mējot), ka ir iepazinies un piekrÄ«t Noteikumiem.
2.2. Mammyshop.lv  nebÅ«s atbildÄ«gs par papildus Pircēja informēšanu, lai saņemtu tā piekriÅ¡anu Å¡Ä« lÄ«guma noslēgÅ¡anai. Tiks uzskatÄ«ts, ka Mammyshop.lv apstiprina pasÅ«tÄ«jumu no brīža, kad tas tiek noformēts.

3. Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā Mammyshop.lv saskaņā ar šajos Noteikumos un interneta veikalā norādīto kārtību.
3.2. Pircējam ir tiesÄ«bas atteikties no preču pirkuma un pārdoÅ¡anas lÄ«guma ar interneta veikalu Mammyshop.lv, rakstveidā informējot Pārdevēju (ar e-pasta [email protected] starpniecÄ«bu, norādot pasÅ«tÄ«juma numuru).
3.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, lai atgrieztu preci sekojošos gadījumos:
3.3.1. gadījumā, ja atgrieztās preces ir pielāgotas Pircēja personīgajām vajadzībām vai saskaņā ar Pircēja dotajiem norādījumiem;
3.3.2. gadījumos, kad no Pirkuma un pārdošanas līguma nav iespējams atteikties saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
3.4. Pircējs drīkst izmantot savas likumīgās preču atgriešanas tiesības tikai gadījumā, ja prece un tās iepakojums nav bojāts un tās izskats nav mainīts, kā arī tā nav lietota.

4. Pircēja pienākumi

4.1. Pircējs pieņem preces saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību un samaksā par tām atbilstošo summu.
4.2. Lietojot interneta veikalu Mammyshop.lv, Pircējam ir pienākums ievērot šos Noteikumus, un rīkoties saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

4.3. Gadījumā, ja Pircējs atsakās pieņemt piegādātās preces bez būtiska iemesla, viņš/ viņa pienākums ir samaksāt par preču piegādi.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma gadījumā, ja Pircējs neveic samaksu par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā, kad izvēlētā apmaksas metode nav maksa piegādes brīdī.
5.2. Ja Pircējs izvēlas veikt pirkuma apmaksu piegādes brīdī, Pārdevējs sazināsies ar Pircēju uz norādīto tālruni, ja pasūtījumā norādītā informācija nebūs skaidra. Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā.
5.3. Mammyshop.lv ir tiesÄ«bas nenoslēgt Pirkuma un pārdoÅ¡anas lÄ«gumu ar konkrētu Pircēju, kas bÅ«s veicis pasÅ«tÄ«jumu un pēdējo 12 mēneÅ¡u laikā 2 vai vairāk reizes bÅ«s atgriezis preces.
5.4. Mammyshop.lv ir tiesÄ«bas noslēgt Pirkuma un pārdoÅ¡anas lÄ«gumu gadÄ«jumā, ja krājumā nav preču.

6. Pārdevēja pienākumi

6.1. Pārdevējam ir pienākums nodroÅ¡ināt Pircējam pakalpojumu izmantoÅ¡anas iespēju, kuru piedāvā interneta veikals Mammyshop.lv saskaņā ar Å¡ajos Noteikumos un interneta veikalā norādÄ«tajiem noteikumiem un nosacÄ«jumiem.
6.2. Pārdevējs veic preču piegādi uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar šiem Noteikumiem.
6.3. Gadījumā, ja Pārdevējs būtisku iemeslu dēļ nevar piegādāt Pircēja pasūtītās preces, Pārdevējs piedāvās alternatīvas preces. Ja Pircējs atteiksies pieņemt alternatīvas preces, priekšapmaksas gadījumā Pārdevējs atmaksās Pircēja samaksāto summu 3 (trīs) darba dienu laikā.

7. Cenas, samaksas kārtība un noteikumi

7.1. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu.

7.2.Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veikalā Mammyshop.lv iestrādātos maksājuma rÄ«kus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam uz e-pastu nosÅ«tÄ«to, pasÅ«tÄ«jumam atbilstoÅ¡o rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derÄ«gs bez paraksta.

7.3.Pircējs veic apmaksu vienā no sekojošiem veidiem:
7.3.1. Ar bankas pārskaitÄ«jumu – avansa maksājums, kad Pircējs izdrukā pasÅ«tÄ«jumu un dodas uz tuvāko banku vai izmanto internetbankas sistēmu, lai veiktu maksājumu uz Mammybox SIA  bankas kontu, vai izmantojot Swedbank/Paypal maksājumu platformas.

7.3.2. Skaidrā naudā vai ar bankas karti preces piegādes brīdī – Pircējs veic samaksu par precēm preču piegādes (pieņemšanas – nodošanas) brīdī.

7.4. Pārdevējs nodrošina preču izsūtīšanu 5 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci.

8. Preču piegāde

8.1. Preces piegādi veic Pārdevējs vai tā sadarbības partneris (kurjerpasts).
8.2. Pārdevējs veic preces piegādi Pircējam saskaņā ar Noteikumiem. Šie noteikumi netiek piemēroti, kad nepieciešamās preces nav pieejamas Pārdevēja krājumos, un Pircējs tiek informēts par preču neesamību. Turklāt, izņēmuma, nepārvaramas varas gadījumos, Pircējs piekrīt nokavētai piegādei.
8.3. Pasūtot preces, Pircējam ir pienākumus norādīt precīzu piegādes adresi.
8.4. Preču piegāde tiek veikta Pircējam, vai tā deleģētam pārstāvim. Gadījumā, ja Pircējs, vai tā deleģētais pārstāvis nevar personīgi pieņemt preces un preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, un tiek ievēroti visi citi Pircēja sniegtie dati, Pircējs nepieņem nekādas prasības par preču piegādi nepareizajam subjektam.
8.5. Preču piegādes laikā, Pircējs pārbaudīs paciņas ārējo izskatu kopā ar Pārdevēju vai tā sadarbības partneri. Tiklīdz Pircējs paraksta piegādes apliecinājumu, vai citu paciņas pieņemšanas un nodošanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka paciņa ir nodota atbilstošā stāvoklī.
8.6. Preču piegādes maksa un detalizēta informācija par preču piegādi ir sniegta interneta veikalā pie sadaļā "piegāde".
8.7. Gadījumā, ja Pircējs atsakās no Pirkuma un pārdošanas līguma, saskaņā ar šiem Noteikumiem, viņš/ viņa būs atbildīga par visiem tiešajiem izdevumiem, kuri būs saistīti ar preces atgriešanu Pārdevējam. Šādu izdevumu summa tiks atņemta no Pircējam atgriežamās preču samaksas summas.
8.8. Visos gadījumos Pārdevējs būs atbrīvots no atbildības par piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiks piegādātas Pircējam vai tiks piegādātas ar nokavēšanos Pircēja, vai Pārdevēja kontrolē neesošu apstākļu dēļ.

9. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

9.1. Visām precēm tiek nodroÅ¡ināti ražotāja noteiktie garantijas noteikumi. GadÄ«jumā, ja garantijas perioda laikā produkts tiek bojāts, tas tiek salabots bez maksas. 
9.2. Katra Mammyshop.lv tirgotā produkta specifikācija ir norādÄ«ta dokumentā, kas pievienots pasÅ«tÄ«jumam.
9.3. Pārdevējs nav atbildīgs par interneta veikalā esošo preču krāsas, formas vai citu parametru atšķirībām no faktiskās krāsas, formas vai izmēra, Pircēja izmantotā monitora īpatnību dēļ.
9.4. Ja Pārdevējs nenodrošina konkrētiem priekšmetiem kvalitātes garantiju, tiek piemērota ar likumu noteiktā garantija.

10. Preču atgriešana un apmaiņa

10.1. Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar „Patērētāju tiesību aizsardzības likumu”
10.2. Pircējs drīkst izmantot savas preču atgriešanas un apmaiņas tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapa atrodama zem Noteikumiem.
10.3. Produkts jāatgriež oriģinālā un tīrā iepakojumā. Pircējs nedrīkst sabojāt preci, un tās oriģinālo pārdošanas izskatu (šis punkts neattiecas uz precēm, kuras tiek atgrieztas kvalitātes problēmu dēļ). Pircējam jāatgriež prece saņemtajā pilnā komplektā, nodrošinot pirkuma apliecinājumu.

10.4.Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas rodas saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pircējs atgriež preci nosūtot to ar kurjeru.

10.5. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.
10.6. Ja tiek atgriezta nepareizā prece un/ vai sliktas kvalitātes produkts, Pārdevējs to samaina ar pareizajiem produktiem. Gadījumā, ja Pārdevējam nav apmaiņas preces, tas atmaksā Pircējam atgrieztās precēs summu.
10.7. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajos Noteikumos noteikto preču atgriešanas kārtību.

11. Atbildība

11.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu precizitāti. Ja Pircējs ir iesniedzis neprecīzus datus reģistrācijas veidlapā, Pārdevējs nav atbildīgs par saistītajām sekām.
11.2. Pircējs ir atbildÄ«gs par savu reÄ£istrēšanās datu izpauÅ¡anu treÅ¡ajām personām. Ja trešā persona izmanto Mammyshop.lv pakalpojumus, izmantojot Pircēja reÄ£istrēšanās datus, Pārdevējs uzskata šādu personu par Pircēju.
11.3. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkuras atbildības, kura varētu izraisīt zaudējumus gadījumā, ja Pircējs neizlasa šos Noteikumus, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām un Pircēja saistībām, lai gan viņam/ viņai šāda iespēja tiek nodrošināta.
11.4. Gadījumā, ja interneta veikalā tiek iekļautas saites uz citu uzņēmumu, organizāciju vai personu tīmekļa lapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās sniegto informāciju, vai to darbību. Pārdevējs šādas tīmekļa lapas nekontrolē un nav šo uzņēmumu un personu pārstāvis.
11.5. Zaudējumu gadījumā, vainīgā puse atlīdzina visus otras puses tiešos zaudējumus.

11.6. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

12. Nobeiguma noteikumi

12.1. Attiecības, kuras izriet no šiem Noteikumiem, vadīsies pēc Latvijas Republikas likumiem.
12.2. Visi un jebkuri strīdi, kuri izrietēs no šo Noteikumu izpildes tiks risinātu pārrunu ceļā. Šādu pārrunu neveiksmes gadījumā, strīdi tiks risināti Latvijas Republikas likumdošanā norādītajā kārtībā.Atteikumu veidlapa atrodama te!

0
 .